Wyłączenie odpowiedzialności

Prawo własności Strony i uzgodnione Zasady użytkowania

Niniejsza strona, www.tiatechnology.com („Strona”), jest własnością i jest obsługiwana przez TIA Technology. Strona jest własnością TIA Technology i jej licencjodawców. Korzystanie z tej strony jest regulowane przez następujące warunki („Warunki użytkowania”). KORZYSTANIE ZE STRONY JEST RÓWNOZNACZNE ZE ZGODĄ NA NINIEJSZE WARUNKI; JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ NA NIE, NIE POWINIEN KORZYSTAĆ ZE STRONY.

Poprawki i prawo do korzystania ze Strony

TIA Technology zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub modyfikacji niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym momencie, bez uprzedzenia. Użytkownik powinien regularnie sprawdzać, czy niniejsze Warunki nie uległy zmianie. Dalsze korzystanie ze Strony po opublikowaniu zmian będzie równoznaczne z przyjęciem ich do wiadomości i zaakceptowaniem. O ile Użytkownik przestrzega niniejszych Warunków, TIA Technology udziela Użytkownikowi osobistego, niewyłącznego, niepodlegającego cesji, ograniczonego prawa do wchodzenia na Stronę i korzystania z niej.

Użytkownik może wchodzić na stronę oraz przeglądać i drukować jej zawartość w celach informacyjnych i niekomercyjnych. Żadna część tej strony nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w celu komercyjnym.

TIA Technology zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszania lub zakończenia działania Strony w dowolnym czasie oraz prawo do odmowy dostępu do Strony bez uprzedzenia.

Prawo do wykorzystania zawartości

Wszelkie teksty, elementy graficzne, fotografie, znaki towarowe, loga, dźwięki, filmy, dzieła plastyczne i kod komputerowy (łącznie nazywane „Treścią”), w tym (ale nie wyłącznie) projekt, struktura, wybór, koordynacja, sposób przekazu, „wygląd i zachowanie” oraz układ takich Treści umieszczonych na Stronie stanowią własność TIA Technology, pozostają pod kontrolą TIA Technology lub podlegają licencji udzielonej przez lub na rzecz TIA Technology, a także podlegają ochronie wynikającej ze zwyczajów handlowych, prawa autorskiego, prawa patentowego i znaków towarowych oraz różnych innych praw własności intelektualnej i praw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, żadna część Strony ani Treści nie może być bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody TIA Technology kopiowana, reprodukowana, ponownie publikowana, wysyłana na serwery, ogłaszana, prezentowana publicznie, kodowana, tłumaczona, transmitowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie na inne komputery, serwery, witryny WWW lub inne nośniki publikacji bądź dystrybucji, ani w ramach jakiegokolwiek przedsięwzięcia komercyjnego.

Użytkownik może wykorzystywać informacje o produktach i technologiach TIA Technology (takie, jak artykuły, prezentacje, broszury, arkusze danych i podobne publikacje) celowo udostępnione przez TIA Technology do pobrania ze Strony, pod warunkiem że 1. nie usunie żadnych uwag i zastrzeżeń z żadnej kopii pobranego dokumentu, 2. będzie wykorzystywać informacje wyłącznie do celów prywatnych, niekomercyjnych i nie skopiuje, ani nie opublikuje takich informacji na żadnym komputerze podłączonym do sieci, ani nie będzie ich rozpowszechniać za pośrednictwem jakichkolwiek mediów, 3. nie będzie modyfikować takich informacji, oraz 4. nie będzie składać dodatkowych deklaracji ani gwarancji odnoszących się do pobranych dokumentów.

TIA Technology dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, że informacje umieszczone na Stronie są aktualne, dokładne i zostały opracowane w dobrej wierze. TIA Technology dołoży wszelkich starań, żeby poprawiać wszelkie błędy na Stronie, jednak nie przyjmuje odpowiedzialności za pomyłki i nieaktualne informacje.

Niedozwolone jest korzystanie z automatycznych urządzeń, programów, algorytmów bądź metodologii – takich jak „głęboka analiza łączy” („deep-link”), technika „page-scrape”, „roboty” czy „pająki” – ani równoważnych im procesów ręcznych w celu uzyskiwania dostępu do jakichkolwiek fragmentów Strony lub Treści, pozyskiwanie, kopiowanie bądź monitorowanie takich fragmentów, odtwarzanie lub obchodzenie struktury nawigacji lub sposobu prezentacji Strony lub dowolnej Treści, ani uzyskiwanie bądź podejmowanie prób uzyskania jakichkolwiek materiałów, dokumentów lub informacji środkami innymi niż te, w które Strona została celowo wyposażona. TIA Technology zastrzega sobie prawo do blokowania wszelkich tego typu działań.

Niedozwolone jest uzyskiwanie nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek części Strony ani innych systemów bądź sieci podłączonych do Strony lub do jakiegokolwiek serwera TIA Technology bądź do usług oferowanych na Stronie lub za jej pośrednictwem – poprzez techniki hakingu, wydobywania haseł lub innych bezprawnych środków.

Niedozwolone jest sondowanie, skanowanie lub testowanie słabych punktów Strony lub jakichkolwiek sieci podłączonych do Strony ani naruszanie zabezpieczeń bądź mechanizmów uwierzytelniania na Stronie bądź w jakichkolwiek sieciach podłączonych do Strony. Niedozwolone jest stosowanie techniki wyszukiwania odwróconego („reverse look-up”), śledzenie lub podejmowanie prób śledzenia informacji o innych użytkownikach, osobach odwiedzających Stronę lub innych klientach TIA Technology.

Użytkownik zgadza się nie używać jakichkolwiek urządzeń, oprogramowania ani procedur do zakłócania lub podejmowania prób zakłócenia prawidłowego działania Strony lub jakichkolwiek transakcji przeprowadzanych na Stronie bądź zakłócania lub podejmowania prób zakłócenia użytkowania Strony przez inne osoby.

Niedozwolone jest fałszowanie nagłówków lub inne manipulacje identyfikatorami mające na celu ukrycie pochodzenia wiadomości lub transmisji wysyłanej przez Użytkownika do TIA Technology na Stronie, za jej pośrednictwem lub w ramach usług oferowanych na Stronie lub za jej pośrednictwem. Niedozwolone jest podszywanie się pod inne osoby lub pod reprezentantów innych osób fizycznych lub prawnych.

Niedozwolone jest wykorzystanie Strony ani Treści w celach niezgodnych z prawem lub niniejszymi Warunkami ani do oferowania jakichkolwiek działań bezprawnych lub działań naruszających prawa TIA Technology lub innych osób.

Strony innych firm i łącza

Wszystkie łącza do innych stron, organizacji lub osób nie należących do TIA Technology są udostępniane wyłącznie jako udogodnienie dla osób odwiedzających Stronę i nie powinny być postrzegane jako rekomendacja tych stron, zwartych w nich treści, informacji, organizacji lub osób, do których się odnoszą ze strony TIA Technology. Wszelkie pytania lub uwagi Użytkownika dotyczące stron, do których zamieszczono łącza na Stronie, powinny być kierowane do właściwych osób lub organizacji. TIA Technology nie wspiera, pośrednio lub bezpośrednio, żadnej strony, organizacji lub osoby, która udostępnia łącza do Strony.

Niedozwolone jest umieszczanie łącza do Strony bez zgody TIA Technology. Jeśli Użytkownik chce umieścić łącze do jakiejkolwiek części Strony, powinien wystosować zapytanie do TIA Technology. TIA Technology zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia łącza do Strony i zobowiązania Użytkownika do usunięcia jakichkolwiek łącz na żądanie TIA Technology. Niedozwolone jest kadrowanie jakichkolwiek materiałów umieszczonych na Stronie przez umieszczanie reklamy lub innych materiałach wytwórczych.

1000 of your peers do it!

Keep track of what’s happening in one of the world's largest insurance communities. Sign up for our newsletter and get news, knowledge & inspiration.

Niniejsza informacja o użyciu plików Cookies jest częścią Polityki Prywatności
Przeczytaj więcej.
/pl/Ciasteczka-Ochrona-danych-osobowych/
OK